TOYA - Dane Finansowe

Dla Inwestorów

Dane finansowe

Podstawowe dane finansowe
Dane finansowe w latach 2018-2023

Wybrane informacje finansowe Grupy Kapitałowej TOYA za 2024 i 2023 r.

Na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2024 r.

j.m. Okres od 1.01.2024 do 31.03.2024 Okres od 1.01.2023 do 31.03.2023
Przychody ze sprzedaży tys. zł 195 647 175 028
Zysk z działalności operacyjnej tys. zł 20 535 19 045
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 20 436 17 325
Zysk netto tys. zł 16 262 13 587
Całkowite dochody netto tys. zł 15 680 11 602
Średnia ważona liczba akcji tys. szt. 75 042 75 042
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,22 0,18
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 24 990 29 227
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (2 521) (3 858)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (2 583) (29 245)
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 19 886 (3 876)
j.m. Stan na 31 marca 2024 Stan na 31 grudnia 2023
Aktywa trwałe tys. zł 107 390 107 946
Aktywa obrotowe tys. zł 473 259 445 482
Aktywa razem tys. zł 580 649 553 428
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 24 663 26 594
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 120 355 106 883
Kapitał własny razem tys. zł 435 631 419 951

Więcej dla Inwestorów