TOYA - Dane Finansowe

Dla Inwestorów

Dane finansowe

Podstawowe dane finansowe
Dane finansowe w latach 2017-2021

Wybrane informacje finansowe za 2022 i 2021 Grupy Kapitałowej TOYA S.A.

Na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września.

j.m. Okres od 1.01.2022 do 30.09.2022 Okres od 1.01.2021 do 30.09.2021
Przychody ze sprzedaży tys. zł 547 786 511 998
Zysk z działalności operacyjnej tys. zł 72 208 77 057
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 65 529 76 020
Zysk netto tys. zł 52 085 60 703
Łączne dochody całkowite tys. zł 64 703 65 540
Średnia ważona liczba akcji tys. szt. 75 042 75 042
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,69 0,81
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł (22 671) 29 523
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (16 444) (14 754)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł 33 949 (28 288)
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł (5 166) (13 519)
j.m. Stan na 30 września 2022 Stan na 31 grudnia 2021
Aktywa trwałe tys. zł 104 560 85 540
Aktywa obrotowe tys. zł 555 876 516 820
Aktywa razem tys. zł 660 436 602 360
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 36 796 29 513
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 258 259 272 169
Kapitał własny razem tys. zł 365 381 300 678

Więcej dla Inwestorów