TOYA - Dane Finansowe

Dla Inwestorów

Dane finansowe

Podstawowe dane finansowe
Dane finansowe w latach 2018-2022

Wybrane informacje finansowe za 2023 i 2022 Grupy Kapitałowej TOYA S.A.

Na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca.

j.m. Okres od 1.01.2023 do 31.03.2023 Okres od 1.01.2022 do 31.03.2022
Przychody ze sprzedaży tys. zł 175 028 188 389
Zysk z działalności operacyjnej tys. zł 19 045 27 743
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 17 325 26 493
Zysk netto tys. zł 13 587 20 948
Łączne dochody całkowite tys. zł 11 602 24 911
Średnia ważona liczba akcji tys. szt. 75 042 75 042
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,18 0,28
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 29 227 (17 772)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (3 858) (4 944)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (29 245) 24 098
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł (3 876) 1 382
j.m. Stan na 31 marca 2023 Stan na 31 grudnia 2022
Aktywa trwałe tys. zł 104 108 104 590
Aktywa obrotowe tys. zł 457 462 486 208
Aktywa razem tys. zł 561 570 590 798
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 27 851 35 530
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 151 423 184 574
Kapitał własny razem tys. zł 382 296 370 694

Więcej dla Inwestorów