TOYA - Dla inwestorów - Akcjonariat

Dla inwestorów

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu powyżej 5%

Liczba akcji Liczba głosów Udział (%)
Jan Szmidt
28 284 304 28 284 304 37,69%
Romuald Szałagan
9 652 290 9 652 290 12,86%
Generali OFE
5 001 147 5 001 147 6,66%

37,69%

Jan Szmidt

12,86%

Romuald Szałagan

6,66%

Generali OFE

42,79%

Pozostali akcjonariusze

Kapitał zakładowy TOYA S.A. składa się z 75 042 226 akcji zwykłych na okaziciela serii A, którym odpowiada 75 042 226 głosów na walnym zgromadzeniu.

Więcej dla Inwestorów