POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 13-15, 51-168 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000066712, o kapitale zakładowym 7 504 222,60 PLN w pełni opłaconym, o numerze NIP: 8951686107, REGON: 932093253 („TOYA”).

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., nr 119, str. 1) („RODO”), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) i ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO dane osobowe Usługobiorcy w przypadku usług, o których mowa w Rozdziale drugim Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w „TOYA” S.A., ust. 1 lit. a i b, będą przetwarzane na podstawie zgody Usługobiorcy w celu przesyłania informacji handlowych na podany przez Usługobiorcę adres e-mail oraz kontakt z Usługobiorcą w przedmiocie towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę.

4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe Usługobiorcy w przypadku usług, o których mowa w Rozdziale drugim Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w „TOYA” S.A., ust. 1 lit. c-f, będą przetwarzane w celu świadczenia usług elektronicznych mających na celu umożliwienie zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Usługodawcę i składania przez Usługobiorcę reklamacji, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi Usługobiorcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.

5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO dane osobowe Usługobiorcy w przypadku usług, o których mowa w Rozdziale drugim Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w „TOYA” S.A., ust. 1 lit. g, będą przetwarzane:
a) w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
c) w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa, w tym w zakresie informacji dotyczących zainteresowań oraz uprawianych sportów – na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

6. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione:
a) podmiotom z grupy kapitałowej TOYA, instytucjom ustawowo upoważnionym do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie TOYA i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z TOYA i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz TOYA zaliczają się m.in. podmioty świadczące usługi w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego dla realizacji usług, jak np. IT i podmioty zajmujące się serwisem, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty audytorskie. TOYA dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione;

b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 

7. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8. Dane Usługobiorcy przetwarzane będą:
a) w przypadku usługi, o której mowa w Rozdziale drugim Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w „TOYA” S.A., ust. 1 lit. a – do momentu zaprzestania działalności z zakresu marketingu bezpośredniego w postaci przesyłania informacji handlowych na temat produktów oferowanych przez Usługodawcę;
b) w przypadku usługi, o której mowa w Rozdziale drugim Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w „TOYA” S.A., ust. 1 lit. b – do momentu zakończenia kontaktu w sprawie zgłoszonej w formularzu kontaktowym;
c) w przypadku usług, o których mowa w Rozdziale drugim Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w „TOYA” S.A., ust. 1 lit. c-f – przez okres istnienia konta w ramach usług bądź przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy;
d) w przypadku usługi, o której mowa w Rozdziale drugim Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w „TOYA” S.A., ust. 1 lit. g – do czasu:
1) zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu rozumianego jako podpisanie umowy z jednym z kandydatów;
2) wycofania zgody, w zakresie, w jakim w dokumentach aplikacyjnych znajdują się dane osobowe wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy.

9. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

10. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy RODO.

11. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych, czyli TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, tel. +48 71 324 62 00 oraz Inspektorem Ochrony Danych; dane kontaktowe: iod@yato.pl, tel. 71 324 62 00.

12. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
a) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez Usługobiorcę przepisów prawa oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w „TOYA” S.A.,
b) stwierdzenia, czy korzystanie przez Usługobiorcę z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa.

13. TOYA wykorzystuje tzw. pliki cookies do śledzenia wizyt Usługobiorców strony i zapisywania ich preferencji, np. języka, jak również dostosowywania oferowanych usług/towarów do ich potrzeb. Ww. pliki służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Usługobiorców ze strony. Przedmiotowe pliki przechowywane będą do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Pliki cookies nie będą udostępniane na rzecz podmiotów trzecich. Możliwe jest wyłączenie plików cookies w przeglądarce internetowej, co nie spowoduje uniemożliwienia korzystania z usług, jednak może dojść do pewnych utrudnień. Ruch na stronach TOYA monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te (np. używana przeglądarka lub adres IP) nie będą udostępniane przez TOYA na rzecz podmiotów trzecich.

14. TOYA informuje, że na stronie TOYA mogą znaleźć się wtyczki portali społecznościowych, m.in. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etc., a także serwisów rekrutacyjnych, np. Pracuj.pl. W związku z umieszczeniem ich na stronie TOYA Usługobiorca we własnym zakresie zobowiązany jest zapoznać się z treścią polityki prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

15. Dane zbierane podczas wizyt Usługobiorców na stronie TOYA będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Zastosowanie ma to do danych przetwarzanych w celach analitycznych, statystycznych, w tym wykorzystania plików cookies i administrowania stronami TOYA.

16. TOYA zastrzega sobie prawo do uzupełniania i aktualizacji Polityki prywatności zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom/Usługobiorcom.

Więcej o GRUPIE TOYA