TOYA

KODEKS POSTĘPOWANIA
DLA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW TOYA S.A.

TOYA S.A. przestrzega wysokich norm etyki biznesu i uczciwości, co potwierdzają zapisy Kodeksu Postępowania TOYA S.A. Dostawca powinien postępować zgodnie z wymaganiami, określonymi w niniejszym Kodeksie Postępowania Dostawców TOYA S.A.

Prawa człowieka

Dostawcy TOYA S.A. są zobowiązani do przestrzegania praw człowieka (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
- rezolucja Zgromadzenia Ogólnego z dnia 10 grudnia 1948 r.)

Uczciwe warunki pracy i zatrudnianie dzieci

Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia uczciwych warunków pracy. W szczególności Dostawca:

  • nie będzie dyskryminować pracowników ze względu na ich płeć, kolor skóry, pochodzenie, wyznanie, niepełnosprawność, przynależność do związków, przekonania polityczne czy orientację seksualną, a także będzie przestrzegać wszelkich właściwych przepisów w zakresie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy;
  • będzie szanować prawa pracowników w zakresie swobody zrzeszania się;
  • nie będzie zatrudniać pracowników pod przymusem ani pracowników odbywających karę więzienia do pracy wbrew ich woli;
  • będzie wynagradzać pracowników uczciwie i przestrzegać lokalnych przepisów w sprawie wynagrodzeń i/lub postanowień układów zbiorowych, a w przypadku ich braku – będzie wynagradzać pracowników w taki sposób, aby wynagrodzenie zaspokajało przynajmniej ich podstawowe potrzeby;
  • przestrzega przepisów i regulacji krajowych dotyczących czasu pracy, płac i zarobków oraz świadczeń pracodawcy;
  • nie będzie tolerować wykorzystywania dzieci do pracy w żadnym obszarze swojej działalności

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dostawca zapewni bezpieczne i zdrowe warunki pracy wszystkim swoim pracownikom.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Dostawca zobowiązany jest do ochrony środowiska naturalnego i do prowadzenia swojej działalności w sposób przyjazny dla środowiska.

Poddostawcy

TOYA S.A. oczekuje, że Dostawca uzyska od każdego ze swoich poddostawców, który dostarcza towary i usługi bezpośrednio lub pośrednio TOYA S.A., potwierdzenie, że poddostawca ten działa z poszanowaniem zasad określonych w niniejszym Kodeksie Postępowania Dostawców TOYA S.A.

Kontakt

Pytania, uwagi oraz informacje o naruszeniu ww. zasad Kodeksu Postępowania dla Dostawców - prosimy kierować na adres: biuro@yato.pl.

Więcej o Grupie TOYA