REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W „TOYA” S.A.


Wstęp

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) „TOYA” S.A. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.


Rozdział 1

Definicje

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

a) Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.),

b) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

c) Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

d) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

e) Usługodawca – „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 13-15, 51-168 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000066712, o kapitale zakładowym 7 504 222,60 PLN w pełni opłaconym, o numerze NIP: 8951686107, REGON: 932093253,

f) Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych,

g) Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem,

h) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Zamawiając usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę i Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.


Rozdział 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
a) Newsletter,
b) Formularz kontaktowy,
c) Konto klienta sklepu internetowego,
d) Serwis YATO Premium,
e) Serwis TOYA B2B,
f) Formularz zgłoszenia reklamacji,
g) Formularz aplikacyjny o zatrudnienie.

2. Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.


Rozdział 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Usługobiorca ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności usług w każdym czasie, za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub innych zdarzeń losowych. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania prac serwisowych w porach jak najmniej uciążliwych dla Użytkowników.

5. O każdej planowanej przerwie w dostępie do świadczonych usług Usługodawca poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.

6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub przepisami prawa.

7. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę www i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.

9. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy składają się na Załącznik nr 1.


Rozdział 4

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych Usługodawcy określa Polityka prywatności.


Rozdział 5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy lub 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania na stronach www Usługodawcy.

2. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony www lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 6

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a) niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b) niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała zostać wykonana.

4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.

6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

Rozdział 7

Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1360 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy Usługobiorcą jest konsument.


Załącznik nr 1

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę: 

Połączenie z Internetem: 1 Mbit/s

Urządzenie (komputer, laptop, smartfon) spełniające minimalne wymagania przeglądarki internetowej zgodnej ze standardami W3C

Przeglądarka internetowa zgodna ze standardami W3C

Preferowana przeglądarka: Chrome, Firefox

Pliki cookie: tak

Javascript: tak

Karta dźwiękowa: nie

Preferowany system operacyjny: MS Windows, Mac OS X