WYBRANE DANE FINANSOWE
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TOYA S.A. we Wrocławiu
w tys. PLN
w tys. PLN
w tys. EUR
w tys. EUR
okres od 1.01.2022
do 31.12.2022
okres od 1.01.2021
do 31.12.2021
okres od 1.01.2022
do 31.12.2022
okres od 1.01.2021
do 31.12.2021
I. Przychody ze sprzedaży
762 590
686 737
162 658
150 024
II. Zysk z działalności operacyjnej
97 644
98 881
20 827
21 602
III. Zysk przed opodatkowaniem
88 349
97 313
18 845
21 259
IV. Zysk netto
70 220
77 395
14 978
16 908
V. Łączne dochody całkowite
70 016
84 707
14 934
18 505
VI. Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.)
75 042
75 042
75 042
75 042
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
0,94
1,03
0,20
0,23
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
55 508
(1 547)
11 839
(338)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
(20 722)
(28 843)
(4 420)
(6 301)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(33 744)
32 909
(7 197)
7 189
XI. Przepływy pieniężne netto razem
1 042
2 519
222
550
Stan na
Stan na
Stan na
Stan na
31 grudnia 2022
31 grudnia 2021
31 grudnia 2022
31 grudnia 2021
XII. Aktywa trwałe
104 590
85 540
22 301
18 598
XIII. Aktywa obrotowe
486 208
516 820
103 671
112 367
XV. Aktywa razem
590 798
602 360
125 972
130 965
XVI. Zobowiązania długoterminowe
35 530
29 513
7 576
6 417
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe
184 574
272 169
39 355
59 175
XVIII. Kapitał własny razem
370 694
300 678
79 041
65 373
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy:
- przeliczenie całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
według kursu 4,6883 PLN / EUR (*)
- przeliczenie całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
według kursu 4,5775 PLN / EUR (*)
- przeliczenie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego na 31 grudnia 2022 r. według kursu 4,6899 PLN / EUR
- przeliczenie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego na 31 grudnia 2021 r. według kursu 4,5994 PLN / EUR
(*) Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od stycznia
do grudnia odpowiednio 2022 i 2021 r.