TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15, kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał
zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253.
Oświadczenie Rady Nadzorczej spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej także: „Spółka”)
dotyczące przestrzegania przepisów w zakresie powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w roku
obrotowym 2023
Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.), oświadcza, że:
a) w Spółce przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w
tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości
lub badania sprawozdań finansowych;
b) Komitet Audytu Spółki wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.