TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15,kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał
zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd TOYA S.A. niniejszym
oświadcza, że:
zgodnie z jego najlepszą wiedzą, sprawozdanie finansowe TOYA S.A. za rok 2022 oraz zawarte w tym sprawozdaniu
dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik
finansowy.
sprawozdanie z działalności TOYA S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis
podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Zarząd Toya S.A.
Data
Imię i Nazwisko
Funkcja
Podpis
23.03.2023
Grzegorz Pinkosz
Prezes Zarządu
23.03.2023
Maciej Lubnauer
Wiceprezes Zarządu
23.03.2023
Robert Borys
Wiceprezes Zarządu