WYBRANE DANE FINANSOWE
Dane dotyczące sprawozdania finansowego TOYA S.A. we Wrocławiu.
w tys. PLN
w tys. PLN
w tys. EUR
w tys. EUR
okres od 1.01.2022
do 31.12.2022
okres od 1.01.2021
do 31.12.2021
okres od 1.01.2022
do 31.12.2022
okres od 1.01.2021
do 31.12.2021
I. Przychody ze sprzedaży
594 310
543 098
126 764
118 645
II. Zysk z działalności operacyjnej
66 421
79 401
14 167
17 346
III. Zysk przed opodatkowaniem
57 547
78 391
12 275
17 125
IV. Zysk netto
46 069
63 242
9 826
13 816
V. Łączne dochody całkowite
46 205
63 227
9 855
13 813
VI. Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.)
75 042
75 042
75 042
75 042
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
0,61
0,84
0,13
0,18
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
54 148
(13 764)
11 549
(3 007)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
(23 503)
(21 883)
(5 013)
(4 780)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(30 488)
36 292
(6 503)
7 928
XI. Przepływy pieniężne netto razem
157
645
33
141
Stan na
Stan na
Stan na
Stan na
31 grudnia 2022
31 grudnia 2021
31 grudnia 2022
31 grudnia 2021
XII. Aktywa trwałe
107 113
89 523
22 839
19 464
XIII. Aktywa obrotowe
310 289
320 391
66 161
69 659
XIV. Aktywa razem
417 402
409 914
89 000
89 123
XV. Zobowiązania długoterminowe
23 235
17 411
4 954
3 785
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe
102 626
147 167
21 882
31 997
XVII. Kapitał własny
291 541
245 336
62 164
53 341
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy:
- przeliczenie całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
według kursu 4,6883 PLN / EUR (*)
- przeliczenie całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
według kursu 4,5775 PLN / EUR (*)
- przeliczenie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego na 31 grudnia 2022 r. według kursu 4,6899 PLN / EUR
- przeliczenie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego na 31 grudnia 2021 r. według kursu 4,5994 PLN / EUR
(*) Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od stycznia
do grudnia odpowiednio 2022 i 2021 r.