TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15,kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał
zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253.
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Szanowni Akcjonariusze,
W imieniu Zarządu Toya S.A. oraz zarządów spółek zależnych mam przyjemność przekazać Państwu roczny raport
finansowy Grupy Kapitałowej Toya za rok 2023. Był to trudny rok, w którym Grupa Toya uzyskała dobre wyniki
finansowe. Największy wpływ na to miała sprzedaż o wartości ponad 732 mln i zysk netto, który wyniósł ponad
68 mln zł. Dobre wyniki finansowe umożliwiły spłacenie średnioterminowego kredytu bankowego przed
terminem zapadalności i niekorzystanie z finansowania zewnętrznego w ostatnich tygodniach 2023 roku.
Największym kanałem dystrybucyjnym w ostatnich latach jest kanał hurtowy. Grupa, w zakończonym okresie,
osiągnęła sprzedaż w wysokości prawie 359 mln zł. Mimo tego, że w stosunku do poprzedniego roku była ona
nieznacznie niższa, to zanotowaliśmy wzrost marżowości o 4 punkty procentowe, dzięki czemu, marża w tym
kanale osiągnęła wartość ponad 125 mln zł. Bardzo dobre wyniki zanotował również kanał detaliczny, w którym
realizowana jest sprzedaż e-commerce. Wzrosła bowiem, zarówno sprzedaż ogółem w tym kanale, jak również
uzyskana marża zwiększyła się i wyniosła 47%.
Bardzo dobrze rozwijały się również spółki zależne, które miały duży wkład w wyniki finansowe w roku 2023 oraz
przyczyniły się do rozwoju Grupy. Chińska spółka Yato Tools (Jiaxing) rozwijała działalność operacyjną niedawno
wybudowanego, nowoczesnego magazynu. Będzie on stanowił centrum logistyczne Grupy na rynku chińskim i
pozwoli przedefiniować łańcuchy dostaw, pełniąc funkcję magazynu buforowego. Jestem przekonany, że
inwestycja ta, zwiększy konkurencyjność Grupy i pozwoli w pełni wykorzystać potencjał tej spółki w najbliższym
czasie.
Bardzo dobre wyniki osiągnęła rumuńska spółka zależna Toya Romania, zlokalizowana w Bukareszcie. Spółka
wykorzystała możliwości związane z użytkowaniem od kilku lat nowego, nowoczesnego magazynu poszerzając
ofertę produktową i zwiększając jej dostępność, co istotnie wzmocniło konkurencyjność spółki na tamtejszym
rynku lokalnym.
W minionym roku osiągnęliśmy sukces mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej oraz trwającego konfliktu
wojennego pomiędzy Rosją, Białorusią i Ukrainą. Grupa, z jednej strony dobrze wykorzystała inwestycje z lat
poprzednich, a z drugiej strony kontynuowała wsparcie spółek zależnych w celu dalszego rozwoju ich potencjału.
Miniony rok, mimo że był niełatwy dla Grupy, był okresem, w którym osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe. Nasze
działania skoncentrowane były na optymalizacji procesów operacyjnych, ale również na rozwijaniu działalności
w sposób zrównoważony. Dlatego też przygotowaliśmy pierwszy niefinansowy raport dotyczący
zrównoważonego rozwoju Grupy Toya, w którym poruszyliśmy kwestie dotyczące odpowiedzialności społecznej,
środowiskowej oraz organizacyjnej.
W imieniu Zarządu Toya S.A., zarządów spółek zależnych oraz całego kierownictwa Grupy, chciałbym
podziękować akcjonariuszom, wszystkim partnerom biznesowym oraz pracownikom. Bez Waszego wsparcia nie
byłby możliwy rozwój Grupy i osiągnięcie dobrych rezultatów.
Zapraszam do zapoznania się z Raportem Rocznym.
Prezes Zarządu
Grzegorz Pinkosz