TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15,kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał
zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253.
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Szanowni Akcjonariusze,
W imieniu Zarządu Toya S.A. oraz zarządów spółek zależnych mam przyjemność przekazać Państwu roczny raport
Grupy Kapitałowej Toya za rok 2022. Był to trudny, ale dobry rok, w którym Grupy Toya uzyskała rekordowe
wyniki sprzedaży w wysokości ponad 762 mln zł. Największy wpływ na osiągnięcie dobrych wyników finansowych
miało zwiększenie sprzedaży przede wszystkim w kanale hurtowym, w którym Grupa zwiększyła sprzedaż o
ponad 42 mln zł, potwierdzając skuteczność konsekwentnie realizowanej strategii wzrostu opartej na bardzo
dobrze dopasowanej ofercie produktowej. Grupa zanotowała również istotny wzrost sprzedaży w kanale eksportowym,
zwiększając sprzedaż o ponad 24 mln zł, głównie dzięki rynkom afrykańskim, azjatyckim oraz niektórym krajom
europejskim. Grupa osiągnęła wzrost sprzedaży w tym kanale dystrybucyjnym mimo tego, że tradycyjnie dużym
rynkiem jest Europa Wschodnia, a wybuch wojny rosyjsko ukraińskiej spowodował istotne ograniczenia w
relacjach handlowych. Najwyższą dynamiką wzrostu w ramach Grupy charakteryzował się kanał sprzedaży
detalicznej realizowanej poprzez rozwiązania e-commerce. Sprzedaż ta wzrosła o ponad 24% i osiągnęła wartość
ponad 50 mln zł.
Bardzo dobrze rozwijały się również spółki zależne, które miały duży wkład w wyniki finansowe w roku 2022 oraz
przyczyniły się do rozwoju Grupy. Chińska spółka Yato Tools (Jiaxing) uruchomiła działalność operacyjną
budowanego nowoczesnego magazynu buforowego. Będzie on stanowił centrum logistyczne Grupy na rynku
chińskim i pozwoli przedefiniować łańcuchy dostaw. Jestem przekonany, że inwestycja ta zwiększy
konkurencyjność Grupy i pozwoli w pełni wykorzystać potencjał tej spółki.
Bardzo dobre wyniki osiągnęła rumuńska spółka zależna Toya Romania, zlokalizowana w Bukareszcie. Zwiększyła
ona przychody o 16%, a zysk netto o ponad 42%. Spółka wykorzystała możliwości związane z ytkowaniem od
kilku lat nowego, nowoczesnego magazynu poszerzając ofertę produkto i zwiększając jej dostępność co
istotnie wzmocniło konkurencyjność spółki na tamtejszym rynku lokalnym.
W minionym roku osiągnęliśmy sukces operacyjny mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej oraz trwającego
konfliktu wojennego pomiędzy Rosją, Białorusią i Ukrainą. Grupa, z jednej strony dobrze wykorzystała inwestycje
z lat poprzednich, a z drugiej strony kontynuowała wsparcie spółek zależnych w celu dalszego rozwoju ich
potencjału. Moim zdaniem, trwający konflikt zbrojny za wschodnią granicą może mieć bezpośredni wpływ na
wyniki finansowe Grupy w bieżącym roku. Skala tego wpływu uzależniona będzie między innymi od długości
trwania konfliktu oraz sankcji gospodarczo-politycznych nałożonych przez społeczność międzynarodową.
Miniony rok był niełatwy dla Grupy, ale osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe. W imieniu Zarządu Toya S.A.,
zarządów spółek zależnych oraz całego kierownictwa Grupy, chciałbym podziękować akcjonariuszom, wszystkim
partnerom biznesowym oraz pracownikom. Bez Waszego wsparcia nie byłby możliwy rozwój Grupy i osiągnięcie
dobrych rezultatów.
Zapraszam do zapoznania się z Raportem Rocznym.
Prezes Zarządu
Grzegorz Pinkosz