TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15, kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapit
zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/3/2023 z dnia 23 marca 2023 r.
Informacja Zarządu spółki pod firmą:
„TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej także: „Spółka”)
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej
badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
zgodnie z przepisami
Zarząd Spółki, na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.), informuje, że wybór firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej oraz wskazuje, że:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej;
b) Spółka przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jej
rzecz przez firaudytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci, dodatkowych
usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez fir
audytorską.
Powyższa informacja została sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 marca
2023 r.