TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15, kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał
zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253.
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/RN/2023 z dnia 23 marca 2023 r.
Ocena Rady Nadzorczej spółki pod firmą:
„TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej także: „Spółka”)
dotycząca sprawozdania z działalności „TOYA” S.A., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „TOYA”
S.A., sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie art. 382 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467), § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm. dalej: „Rozporządzenie),
niniejszym dokonuje oceny dotyczącej:
Sprawozdania Zarządu z działalności „TOYA” S.A. za 2022 r.;
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „TOYA” S.A. za 2022 r.
Jednostkowego sprawozdania finansowego „TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2022 r.;
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „TOYA” S.A. za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
I. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności „TOYA” S.A. za 2022 r.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności „TOYA” S.A. za 2022r., opin
audytora Spółki, KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej: audytor Spółki) z badania
tych dokumentów, zgodnie z którą Sprawozdanie z działalności Spółki, we wszystkich istotnych aspektach:
zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa; oraz
jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
a także na podstawie informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą w ramach uprawnień przysługujących temu
organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg
finansowych oraz informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania
przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach, niniejszym stwierdza, że powyższe
sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz § 70 Rozporządzenia i pozytywnie ocenia powyższe
Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
II. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „TOYA” S.A. za 2022 r.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „TOYA” S.A. za
2022r., opinią audytora Spółki z badania tych dokumentów, zgodnie z którą Sprawozdanie z działalności Grupy
Kapitałowej „TOYA” S.A., we wszystkich istotnych aspektach:
zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa; oraz
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15, kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał
zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253.
jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
a także na podstawie informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą w ramach uprawnień przysługujących temu
organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg
finansowych oraz informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania
przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach, niniejszym stwierdza, że powyższe
sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz § 71 Rozporządzenia i pozytywnie ocenia powyższe
Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
III. Ocena Jednostkowego sprawozdania finansowego „TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2022 r.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Jednostkowym sprawozdaniem finansowym „TOYA” S.A. za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., zgodnie z którym:
suma bilansowa wynosiła 417 402 tys. (słownie: czterysta siedemnaście milionów czterysta dwa
tysiące zł),
zysk netto wynosił 46 069 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy ),
oraz z opinią audytora Spółki z badania tego dokumentu, zgodnie z którą Sprawozdanie:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2022
r., finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego
dnia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez
Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę
przepisami prawa oraz statutem Jednostki;
zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„ustawa o rachunkowości”).
a także na podstawie informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą w ramach uprawnień przysługujących temu
organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg
finansowych oraz informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania
przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach, niniejszym stwierdza, że powyższe
Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i pozytywnie ocenia powyższe
Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
IV. Ocena Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „TOYA” S.A. za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej „TOYA”
S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022r., zgodnie z którym:
suma bilansowa wynosiła 590 798 tys. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów siedemset
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł ),